تنظیم کننده رشد گیاه بایستار 180 اس سی

اگروبست ترکیه

برگ ریز پنبه

مزایای بایستار:

  • افزایش کیفیت پنبه
  • برداشت هم زمان محصول
  • ریزش برگهای پنبه برای برداشت آسانتر

برند محصول:

معرفی :

بایستار به عنوان یک تنظیم کننده رشد در پنبه  و باعث ریزش برگهای سبز پنبه می شود. بایستار حاوی 120 گرم در لیتر تیدیازورون از خانواده فنیل اوره و 60 گرم در لیتر دیورون از خانواده اوره میباشد. دیورون به عنوان یک بازدارنده فتو سنتز در گیاه عمل میکند. تیدیازورون توسط برگهای گیاه جذب شده و با تشکیل لایه اسید آبسزیک در محل اتصال برگ به ساقه باعث ریزش برگها میشود.

مورد مصرف:

میزان مصرف ( واحد) اثر بخشی هدف محصول
0.6 لیتر در هکتار برگ ریز پنبه پنبه

دوره کارنس :

تاکنون دوره کارنسی برای این محصول ثبت نشده است.

مدیریت کاربرد:

زمان مصرف :

10 تا 14 روز قبل از برداشت

میزان مصرف:

600 سی سی در هکتار بصورت محلول پاشی

نکات مهم در مصرف بای استار:

قبل از مصرف بایستار حتما مزرعه باید دایما پایش شود تا زمان دقیق مصرف طبق توصیه بالا رعایت شود.

قبل از محلول پاشی از عدم بارش باران تا 24 ساعت پس از خاتمه اطمینان حاصل کنید. در صورت بارندگی مجدد تکرار کنید.

مقدار آب مصرفی در هکتار 200-400 لیتر توصیه میشود.

تمام سطح گیاه بطور یکنواخت با  محلول پوشیده شود.

بایستار با هیچ آفت کش و کود قایلبت اختلاط ندارد.

در ساعات خنک روز محول پاشی انجام شود .