تنظیم کننده رشد گیاه سون فینال 540 اس سی

اگروبست ترکیه

باز شدن همزمان غوزه های پنبه

مزایای سون فینال:

  • افزایش کیفیت پنبه
  • برداشت هم زمان پنبه
  • باز شدن همزمان غوزه های پنبه
  • ریزش برگهای پنبه برای برداشت آسانتر

برند محصول:

معرفی :

سون فینال به عنوان یک تنظیم کننده رشد در پنبه  حاوی 480 گرم بر لیتر اتفن از خانواده اتیلن و 60 گرم بر لیتر سیکلانیلید از خانواده سیکلانید میباشد. سیکلانیلید باعث بازدارندگی در انتقال اکسین در بافتهای مریستمی گیاه میشود. اکسین باعث رشد طولی سلول های گیاهی شده در نتیجه عدم انتقال اکسین در بافتهای گیاه ، رشد رویشی متوقف میشود. اتفن به عنوان بازدارنده رشد و هورمون پیری عمل کرده و در نتیجه باعث ریزش برگهای پنبه میشود. اثر هم افزایی این دو ماده موثر با هم باعث باز شدن و هم رسی قوزه های پنبه شده و ریزش برگها برای برداشت آسانتر در پنبه میشود..

مورد مصرف:

میزان مصرف ( واحد) اثر بخشی هدف محصول
2 لیتر در هکتار باعث هم رسی و باز شدن هم زمان غوزه های پنبه – ریزش برگهای پنبه پنبه

دوره کارنس :

تا کنون دوره کارنسی برای این محصول ثبت نشده است.

مدیریت کاربرد:

زمان مصرف :

وقتی که 25 تا 30 درصد قوزه های پنبه باز شده باشند.

میزان مصرف:

دو لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی

نکات مهم در مصرف سون فینال:

قبل از مصرف سون فینال حتما مزرعه باید دایما پایش شود تا زمان دقیق مصرف طبق توصیه بالا رعایت شود.

قبل از محلول پاشی از عدم بارش باران 6 تا 8 ساعت پس از خاتمه اطمینان حاصل کنید.

در شرایط عادی 2 تا 3 هفته بعد از مصرف سون فینال برداشت محصول انجام شود.

سون فینال قابلیت اختلاط با هیچ آفت کشی و کودی را ندارد.

مقدار آب مصرفی در هکتار 200-400 لیتر توصیه میشود.

تمام سطح گیاه بطور یکنواخت با  محلول پوشیده شود.

در ساعات خنک روز محول پاشی انجام شود .