قارچ کش اکواتیس 325 اس – سی

اگروبست ترکیه

قارچ کش نفوذی و سیستمیک

مزایای مصرف:

  • دز مصرف پایین
  • طیف قارچ کشی وسیع
  • دو ماده موثر با اثر متفاوت
  • دوره کارنس کوتاه

برند محصول:

معرفی:

اکواتیس  قارچ کشی  سیستمیک و نفوذی حاوی 200 گرم در لیتر آزوکسی استروبین از گروه متوکسی اکریلات و 125 گرم در لیتر دیفنوکونازول از گروه تری آزول میباشد. آزوکسی استروبین مانع تنفس تیوکندری توسط جلوگیری از انتقال الکترون ما بین سیتوکروم b  و c  میشود. دیفنوکونازول مانع سنتز ارگسترول در غشا قارچ میشود. اکواتیس برای پیشگیری ، درمان و جلوگیری از تکثیر اسپور بیماریهای قارچی سفیدک پودری ، آلترناریا و مرگ گیاهچه در کشت انواع سبزی و صیفی جات کاریرد دارد.

موارد مصرف:

محصول بیماری میزان مصرف
جالیز سفیدک پودری یک لیتر در هکتار (مزرعه) و 750 سی سی در هزار (گلخانه)
چغندر سفیدک سطحی یک لیتر در هکتار
خیار سفیدک پودری 750 سی سی در هزار

دوره کارنس:

3 روز

زمان مصرف :

در ابتدای آلودگی به بیماریها میباشد.

نکات مهم در مصرف آکواتیس:

قبل از مصرف بطری سم را بخوبی تکان دهید.

از مصرف اکواتیس بر روی درختان سیب خودداری کنید.

اکواتیس اثر قابل توجهی در افزایش سبزینگی گیاه دارد.

اکواتیس قابلیت حفاظت از سطح زیرین برگ و برگ های نورسته را دارد.

اکواتیس بصورت ضربه ایی و ماندگاری طولانی مدت قارچ را از بین میبرد.