کود بست فولی آمین

کود آلی حاوی اسید آمینه، محرک رشد و منبع تامین انژی مورد نیاز گیاه

برند محصول:

تجزیه ضمانت شده :

8% (N)نیترژن کل
8% نیتروژن نیتراتی
23.5% کربن آلی
50% اسید آمینه کل
7% اسید آمینه آزاد

دستورالعمل استفاده:

زمان مصرف  محلول پاشی برگی           ( لیتر /هکتار) از طریق آب آبیاری         ( لیتر / هکتار) محصولات
هر 20 روز یکبار ، در شرایط استرس دفعات مصرف را افزایش دهید 1-1.5 10-20 گل ها و گیاهان زینتی
در طول رشد رویشی و از زمان تشکیل تا ابتدای رسیدن میوه 2-2.5 20-40 سبزیجات و صیفی جات
زمانی که گیاه تحت استرس باشد 1-1.5 10 نهالستان و خزانه
در طول رشد رویشی و از زمان تشکیل تا ابتدای رسیدن میوه 2-2.5 20-40 محصولات صنعتی
در طول رشد رویشی و از زمان تشکیل تا ابتدای رسیدن میوه 3-5 20-40 درختان میوه ، تاکستان و مرکبات

معرفی :

بست فولی آمین کود مایع حاوی اسید آمینه با قابلیت جذب سریع میباشد. اسید آمینه موجود در این کود از هیدرولیز آنزیم ها استخراج شده که خود بعنوان مواد اولیه محرک های رشد گیاهی میباشند. اسید آمینه ، پپتیدها و الیگو پپتیدها با وزن مولکولی کم در بست فولی آمین طوری انتخاب و فرموله شده اند که برای تمامی فرآیندهای گیاهی مفید هستند. این کود همچنین میتواند بعنوان محرک رشد گیاهی ، افزایش سایز میوه ، کمک به جذب عناصر غذایی (ریزمغذی ها ) هم از طریق محلول پاشی و هم آبیاری استفاده شود .

بست فولی آمین باعث افزایش فرآیندهای متابولیکی گیاهی  ، ذخیره و تامین انرژی در هنگام ساخت پروتین و کلروفیل در گیاهان میشود.

توصیه میشود بست فولی آمین را در زمان های زیر استفاده کنید:

بعد از انتقال نشاء به زمین اصلی

در شرایط تنش  و استرس ( آبی، گرما و سرما و …) و تنش شوری

مسمومیت های ناشی از استفاده سموم

در ابتدای فصل رشد رویشی بعنوان محرک رشد

بست فولی آمین همچنین باعث افزایش جذب سموم (حشره کش ، قارچ کش و علف کش ) میشود

اگر همراه با آب آبیاری استفاده شود ، زنجیره طولانی چربی های موجود در این کود باعث فعال شدن باکتریهای موجود در خاک ، بهبود بافت و ساختار خاک ، افزایش ماده آلی خاک میشود. توصیه میشود از این کود بعنوان محلول پاشی استفاده کنید.