کود بست فسفریل

محرک رشد ، افزایش ریشه زایی

برند محصول:

تجزیه ضمانت شده :

3% (N)نیترژن کل
3% نیتروژن اوره ای
26% (P2O5) فسفر قابل استفاده
6% (MgO) منیزیم محلول
0.02% آهن محلول
0.1% روی محلول

دستورالعمل مصرف:

زمان مصرف  محلول پاشی برگی           ( لیتر /هکتار) از طریق آب آبیاری         ( لیتر / هکتار) محصولات
بعد از انتقال نشاء ، در طول رشد رویشی و قبل از گلدهی 1-2 8-15 گل ها و گیاهان زینتی
بعد از انتقال نشاء ، در طول رشد رویشی و قبل از گلدهی 1-2.5 15-30 سبزیجات و صیفی جات
بعد از انتقال نشاء 1-1.5 8 نهالستان و خزانه
هنگام کاشت و قبل از گلدهی 2-3 15-30 محصولات صنعتی
در طول رشد رویشی ، جوانه زنی و قبل از گلدهی 3-4 15-30 درختان میوه ، تاکستان و مرکبات

معرفی:

کود مایع با غلظت بالای فسفر غنی شده  با  منیزیم ، روی ، نیتروژن و آهن ( بعنوان عناصر با خاصیت هم افزایی) میباشد.

نسبت متعادل فسفر و منیزیم در این کود باعث می شود در هنگام نیاز گیاه به این عناصر در مراحل مختلف رشدی ، این دو عنصر به سرعت در دسترس آن قرار گیرند ( حتی در دمای پایین 6-5 درجه سانتی گراد) ، نور کم و در شرایط محیطی خشک . با توجه به اینکه بست فسفوریل یک کود محرک رشد میباشد در مواقع زیر میتوان از آن استفاده کرد: تحریک جوانه زنی بذور ، رشد و توسعه نشاء ، تحریک و افزایش ریشه زایی. بست فسفریل باغث  افزایش فرآیند فتوسنتز و در نتیجه افزایش گلدهی و عملکرد گیاهان میشود. این کود باعث خورندگی تجهیزات سم پاشی در حین استفاده نمیشود.

بست فسفوریل باعث کاهش پی اچ شده و در نتیجه استفاده از آن در خاکهای آهکی و آبهای با سختی بالا توصیه میشود.