کود بست ژئواستیم

اسید آمینه، بهبود ساختار خاک ، افزایش جذب عناصر غذایی

مزایا:

افزایش عملکرد و کیفیت محصول ، افزایش فرآیندهای متابولیکی گیاهان ، بهبود ساختار فیزیکی خاک ، افزایش ماده آلی خاک و در نهایت آزاد سازی و افزایش جذب عناصر غذایی موجود در خاک

برند محصول:

تجزیه ضمانت شده :

2% نیتروژن کل
2% نیتروژن آلی
5% (K2O) پتاسیم محلول در آب
8% اسید آمینه کل
1% اسید آمینه آزاد
14% کربن آلی

دستورالعمل استفاده:

زمان مصرف  محلول پاشی برگی           ( لیتر /هکتار) از طریق آب آبیاری         ( لیتر / هکتار) محصولات
بعد از هرس 1-2 10-20 گل ها و گیاهان زینتی
بعد از ضد عفونی خاک و انتقال نشاء 1.5-3 20-40 سبزیجات و صیفی جات
قبل از انتقال نشاء 1-2 15 نهالستان و خزانه
قبل از انتقال نشاء در طی رشد رویشی 2.5-4 20-50 محصولات صنعتی
در ابتدای رشد رویشی ، تکرار در زمان تنش 2-4 25-60 درختان میوه ، تاکستان و مرکبات

معرفی:

بست ژئواستیم کود مایع آلی حاوی غلظت بالای کربن آلی استخراج شده از عصاره گیاهان و پتاسیم میباشد. کربن در این کود به فرم پلی ساکارید موجود میباشد که مولکولهای آن خیلی شبیه به ساختار اسید هیومیک و اسید فولویک میباشد. بست ژئواستیم با اسید آمینه گیاهی غنی شده که باعث افزایش متالسیم گیاه و در نتیجه مقاومت آن در برابر استرس و تنش ها ( دمایی و آبی) میشود. این کود همچنین حاوی گلایسین بتایین بوده که از یکسو باعث کاهش تعرق و از طرف دیگر با اثر آنتی اکسیدانی باعث تحریک فعالیت های متابولیکی و آنزیمی گیاه شده و در نتیجه گیاه میتواند در شرایط استرس و تنش مقاوت کند.

بست ژئو استیم دارای عملکرد دو گانه میباشد بدین صورت که باعث افزایش جذب عناصر غذایی و رفع کمبودها شده و در خاک باعث اصلاح و بهبود بافت و ساختار خاک میشود. این کود را میتوان همراه با تمام کود های ما کرو و میکرو استفاده کرد که در نهایت باعث افزایش جذب این عناصر و کاهش دز ان پی کا میشود .