کود بست نوتری پلاس

محرک رشد ، ضد استرس همراه با عناصر ریز مغذی

برند محصول:

تجزیه ضمانت شده :

2.7% (N)نیترژن کل
2.7% نیتروژن آلی
10% کربن آلی
17% اسید آمینه کل
7% اسید آمینه آزاد
1% کربوکسیلیک اسید
0.08% بر محلول
0.17% مس محلول
0.17% آهن محلول
0.42% منگنز محلول
0.83% روی محلول

دستورالعمل استفاده:

زمان مصرف  محلول پاشی برگی           ( لیتر /هکتار) محصولات
در ابتدای رشد رویشی و بعد از هرس 0.5-1 گل ها و گیاهان زینتی
در طول رشد رویشی و بزرگ شدن میوه و در شرایطی که گیاه تحت استرس است 1 سبزیجات و صیفی جات
در مرحله 3 تا 4 برگی 0.5-1 نهالستان و خزانه
در هنگام جوانه زنی ، در طول رشد رویشی ، بزرگ شدن میوه و در شرایطی که گیاه تحت استرس است 1-1.5 محصولات صنعتی
در ابتدای رشد رویشی و بعد از تشکیل میوه 1-2 درختان میوه ، تاکستان و مرکبات

معرفی :

بست نوتری پلاس کود مایع حاوی عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان ( ریز مغذی ها و نیتروژن ) غنی شده با محرک رشد کربوکسیلیک اسید و اسید آمینه چپگرد میباشد. اسید آمینه موجود در بست نوتری پلاس باعث تسریع در فرآیندهایی نظیر انتقال عناصر غذایی در گیاه ، واکنش های بیوشیمیایی و آنزیم ها ، فرآیند سنتز کربوهیدرات ها ، پروتین ها ، اسید نوکلئوییک ها ، چربیها و مواد اولیه ساخت محرک های رشد و انزیم ها میشود. بست نوتری پلاس حاوی کربوکسیلیک اسید بعنوان ماده اولیه ساخت پرولاین و سیستئن میباشد که اینها نقش مهمی در فعالیت متالبولیکی و محافظت از گیاهان دارند . عناصر ریز مغذی موجود در این کود در  تشکیل و جوانه زنی بذور، ریشه زایی، سنتز اکسین و کلروفیل ، رشد و نمو بافتهای گیاهی ، تشکیل دانه گرده ، تشکیل و رشد میوه  و همچنین جابجایی فسفر در گیاهان نقش مهمی ایفا میکنند.

بست نوتری پلاس بهترین انتخاب برای گیاهانی میباشد که تحت استرس های ناشی از کم آبی ، سرما و گرما ، مسمومیت های ناشی از سموم و قرار گرفته اند و همچنین نشاها پس از انتقال به زمین اصلی  میباشد.