کود بست پی اچ ماینس

تنظیم کننده (کاهنده) پی اچ آب و سختی آب

برند محصول:

تجزیه ضمانت شده:

3% نیتروژن کل
3% نیتروژن اوره ای
17% اسید فسفریک

دستورالعمل استفاده:

مقدار مصرف بست پی اچ ماینس نیم در هزار  میباشد.

توصیه میشود اول بست پی اچ ماینس را به تانک اضافه کنید.

قبل از اینکه بست پی اچ ماینس را با محصول دیگری مخلوط کنید توصیه میشود مقدار کمی بست پی اچ ماینس را به آب اضافه کنید سپس افزودن بست پی اچ ماینس را تا رسیدن به پی اچ مورد نظر ادامه دهید.

به منظور استفاده بست پی اچ ماینس به عنوان کود محلول پاشی ، محلول 1.5 تا 2 درصد توصیه میشود.

بست پی اچ ماینس را میتوان به صورت مستقیم به تانک سمپاشی اضافه کرد.

معرفی :

بست پی اچ ماینس کود مایع بر پایه اسید فسفریک میباشد که بعنوان تنظیم کننده پی اچ و سختی آب استفاده شده همراه تمامی سموم ( تماسی ، گوارشی و سیستمیک ) و کود ها به منظور افزایش کیفیت آب مصرفی میباشد. در واقع این کود با کاهش پی اچ آب مصرفی باعث : خنثی سازی و حل شدن نمکها و عناصر نا محلول شده ، موجب افزایش آزاد سازی و در دسترس قرار گرفتن عناصر غذایی به خصوص کلسیم و منیزیم ، جلوگیری از ته نشینی و تجزیه ماده موثر و ترکیبات سموم میشود. ( سموم ارگانوفسفره ها ، پایروتیروئیدهای طبیعی و شیمیایی ، کاربامات ها ، حشره کش های بیولوژیک مثل باسیلیوس تورجنسیس و … ) .

بست پی اچ ماینس باعث افزایش افزایش نفوذ و جذب کودهای محلول پاشی شده و کودهای استفاده شده به منظور کاهش شوری میشود. این کود همچنین باعث افزایش کارآیی حشره کش ها ، قارچ کش ها و علف کش ها میشود ( دز مصرفی کمتر و کاهش اثرات مسمومیت ناشی از سموم)

بست پی اچ ماینس باعث افزایش اختلاط پذیری سموم و کودها نیز میشود. این کود طوری طراحی شده است که حاوی ماده مخصوصی ( نشانگر پی اچ) در فرمولاسیون خود میباشد که به محض رسیدن پی اچ آب به 6.5-6 ، آب به رنگ قرمز تبدیل میشود.

بست پی اچ ماینس همچنین میتواند به عنوان یک کود محلول پاشی با دز 2-1.5 لیتر در هکتار نیز استفاده شود. مقدار مصرف این کود بسته به پی اچ و سختی آب دارد . توصیه میشود این کود را قبل از اضافه کردن سم و کود به تانک اضافه کنید ، کم کم این کار را انجام دهید .