کود بست پلرآمین

کود آلی حاوی اسید آمینه آمینه محرک رشد و ضد استرس

برند محصول:

تجزیه ضمانت شده:

14.1% نیتروژن کل
14.1% نیتروژن آلی
87% اسید آمینه کل
6.5% اسید آمینه آزاد
39.4% کربن آلی

دستورالعمل استفاده:

زمان مصرف  محلول پاشی برگی           ( کیلوگرم /هکتار) از طریق آب آبیاری         ( کیلوگرم / هکتار) محصولات
در شرایط تنش تکرار هر 20 روز یکبار 0.5-1 5-10 گل ها و گیاهان زینتی
در طی رشد رویشی و از زمان تشکیل تا رسیدن میوه 1-1.5 10-20 سبزیجات و صیفی جات
در شرایط تنش 1 5 نهالستان و خزانه
در طی رشد رویشی و از زمان تشکیل تا رسیدن میوه 1.5-2.5 10-20 محصولات صنعتی
در طی رشد رویشی و از زمان تشکیل تا رسیدن میوه 2-4 10-25 درختان میوه ، تاکستان و مرکبات

معرفی:

بست پلرآمین کود پودری حاوی اسید آمینه ، نیتروژن و کربن با خاصیت جذب سریع میباشد . اسید آمینه موجود در این کود از هیدرولیز آنزیم ها استخراج شده که خود بعنوان مواد اولیه محرک های رشد گیاهی میباشند. اسید آمینه ، پپتیدها و الیگوپپتیدهای موجود در این کود باعث افزایش فرآیندهای متابولیکی در گیاهان شده و در نتیجه باعث فعال شدن باکتریهای موجود در خاک ، افزایش ماده آلی خاک و بهبود بافت و ساختار خاک میشود . بست پلر آمین همچنین باعث افزایش جذب عناصر غذایی بخصوص ریز مغذی ها شده ( محلول پاشی و آب آبیاری ) و می توان این کود را به عنوان محرک رشد رویشی و همچنین در زمان بزرگ شدن میوه استفاده کرد. بست پلرآمین باعث افزایش فرآیندهای متابولیکی گیاهی و ذخیره انرژی در هنگام ساخت پروتین و کلروفیل در گیاهان میشود. توصیه میشود این کود را زمانی که گیاه تحت استرس باشد(آبی ، گرما ، سرما و … ) یا در هنگام بروز مسمومیت های ناشی از استفاده سموم ( علف کش، قارچ کش و حشره کش ها) ، شوری و … استفاده کنید. استفاده همزمان این کود همراه با انواع سموم بخصوص حشره کش ها و علف کش ها باعث افزایش جذب سموم میشود.