کود بست استیموفول

محرک رشد، تنظیم کننده بیولوژیک و ضد استرس

برند محصول:

تجزیه ضمانت شده:

5% کربوکسیلیک اسید

دستورالعمل استفاده:

زمان مصرف  محلول پاشی برگی           ( کیلوگرم /هکتار) محصولات
در طی رشد رویشی 0.4-0.6 گل ها و گیاهان زینتی
بعداز انتقال نشاء قبل از گلدهی و تشکیل میوه تکرار هر 15 تا 20 روز یکبار 0.4-0.6 سبزیجات و صیفی جات
در مرحله 3 تا 4 برگی 0.2-0.3 نهالستان و خزانه
در ابتدای رشد رویشی ، بعد از پنجه زنی و قبل از طویل شدن ساقه ( بعد از استفاده از علف کش ) تکرار هر 15 تا 20 روز یکبار 0.6-0.8 محصولات صنعتی
در ابتدای رشد رویشی و بعد از تشکیل میوه ، تکرار هر 15 تا 20 روز یکبار 0.7-1 درختان میوه ، تاکستان و مرکبات

معرفی:

بست استیموفول کود مایع حاوی کربوکسیلیک اسید بعنوان محرک رشد میباشد. این کود حاوی ماده اولیه تشکیل دهنده آمینو اسید مانند پرولاین ( مولکول حیاتی که نقش اساسی در مقابل تنش ها و استرس ایفا میکند) و سیستئن ( فعال کننده فرآیند متابولیکی گیاهان) می باشد.

استفاده از بست استیموفول در گیاهان مختلف در مراحل مختلف رشد توصیه میشود : مرحله جوانه زنی بذور بعنوان محرک رشد ، در طول رشد میوه بعنوان تامین کننده مواد غذایی ، محرک فروت ست و بعد از برداشت میوه بعنوان یک تقویت کننده. در صورت استفاده از بست استیموفول طبق مقادیر توصیه شده ، این کود باعث تعادل تمام فرآیندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی، باعث تحریک فرآیندهای حیاتی گیاهان و رشد کامل گیاه خواهد شد. با توجه به نقش کربوکسیلیک اسید ، به گیاهان مختلف در مقابل جبران علایم ناشی از تنش های کم آبی و دمایی ، حمله آفات و بیماریها ، مسمومیت ها و … کمک میکند. در صورت استفاده بصورت بذر مال ، باعث افزایش چشمگیر جوانه زنی و رشد بذور میشود.