علف کش اتوبور 240 اس – سی

اگروبست ترکیه

علف کش انتخابی مزارع نخود

مزایای اتوبور:

دز مصرف پایین

مصرف بصورت پیش رویشی

قابلیت حرکت در آوند چوب و آبکش

حاوی ایمن کننده نخود بنام سیپروسولفامید

کنترل همزمان علفهای هرز نازک و پهن برگ

برند محصول:

معرفی:

اتوبور علف کش انتخابی و سیستمیک حاوی 240 گرم در لیتر ایزوکسافلوتل  از خانواده ایزوکسازول و 240 گرم بر لیتر ایمن کننده نخود بنام سیپروسولفامید می باشد که بصورت پیش رویشی  بلافاصله بعد از کاشت و قبل از رویش علف های هرز استفاده میشود. ایزوکسافلوتل مانع از ساخت رنگدانه ( مهار آنزیم 4- هیدروکسی  فنیل پیرووات دی اکسیژناز) در گیاهان میشود. بدین صورت که از بیوسنتز رنگدانه های کاروتنوئید جلوگیری میکند. کاروتنوئید مانع از تجزیه کلروفیل در مقابل نور خورشید شده ، در نتیجه بافت های گیاهان در حال رشد سفیده شده و در نهایت موجب از بین رفتن علف های هرز میشود. ایزوکسافلوتل توسط برگ و بیشتر توسط ریشه علف های هرز در حال رشد جذب شده و در آوند های چوب و آبکش جریان می یابد و به تمام قسمتهای آن میرسد. ایزوکسافلوتل یک ترکیب مصنوعی می باشد که به عنوان یک علف کش خاک مصرف استفاده میشود.

مورد مصرف:

محصول علف های هرز میزان صرف
نخود پهن برگ  و باریک برگ یکساله 200 سی سی در هکتار بصورت پیش رویشی

دوره کارنس :

تا کنون هیچ دوره کارنسی برای این سم ثبت نشده است.

مدیریت کاربرد:

زمان مصرف:

بلافاصله بعد از کاشت نخود و قبل از رویش علف هرز.

نکات مهم در مصرف اتوبور:

به منظور جذب بهتر اتوبور حتما خاک باید دارای رطوبت کافی باشد.

سطح خاک باید کاملا صاف باشد و هیچ گونه کلوخه ایی روی خاک نباشد.

تمام سطح خاک باید بطور ییکنواخت در معرض محلول سم قرار بگیرد.

به منظور اخذ نتیجه مطلوب تر پیشنهاد میشود با دز 250 سی سی در هکتار سم پاشی کنید.

مقدار آب مصرفی 200 تا 300 لیتر در هکتار باشد.

از سم پاش های بوم دار پشت تراکتوری استفاده کنید.

قبل از تهیه محلول سم ، قوطی حاوی سم را بخوبی تکان دهید.

در صورت نیاز حتما از کاهنده پی اچ ( پی اچ ماینس پروتئو ایتالیا) و سختی آب استفاده گردد تا کارآیی اتوبور افزایش یابد.

اتوبور در ترکیه در ذرت و ذرت شیرین بصورت پیش رویشی مصرف میشود.