امیر صفری

مدیر مالی

amir.safari@agronakkscience.com