مینا اسکندری

مدیرعامل

mina.eskandari@agronakkscience.com