سمینار آموزشی مبارزه با آفات پنبه – داراب تیر ۱۴۰۰