اباذر هاشمی

قائم مقام مدیرعامل

abazar.hashemi@agronakkscience.com