سجاد صادقی

کارشناس فروش و فنی استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

sajad.sadeghi@agronakkscience.com