مونا فلاحی

مدیر بازرگانی و فنی

monafallahi@agronakkscience.com