سمینار آموزشی مبارزه با آفات پسته – یزد خرداد 1401