کود بست پرومگ

پیشگیری و درمان کمبود منیزیم ، افزایش فتوسنتز

برند محصول:

تجزیه ضمانت شده:

6% (MgO)منیزیم محلول
12% (SO3) گوگرد محلول

دستورالعمل استفاده:

زمان مصرف  محلول پاشی برگی           ( لیتر /هکتار) از طریق آب آبیاری         ( لیتر / هکتار) محصولات
در طول رشد رویشی ، تکرار هر 15 روز یکبار 0.5-1 10-20 گل ها و گیاهان زینتی
بعد از انتقال نشاء در طول رشد رویشی و بزرگ شدن میوه 2-3 15-25 سبزیجات و صیفی جات
در صورت بروز علائم کمبود 0.5-1 8 نهالستان و خزانه
در طول رشد رویشی ، تکرار هر 10 تا 15 روز یکبار 2-3 15-25 محصولات صنعتی
در طول دوره رشد 3-4 20-40 درختان میوه ، تاکستان و مرکبات

معرفی:

بست پرومگ  کود مایع حاوی منیزیم و گوگرد مناسب جهت جبران سریع کمبود این دو عنصر  میباشد. این کود باعث افزایش فتوسنتز و در نتیجه افزایش کمی و کیفی محصول در گیاه میشود. بست پرومگ در سنتز کلروفیل و  کربوهیدرات ها ، تولید قند میوه ، افزایش جذب فسفر و سایر عناصر غذایی ، افزایش سبزینگی گیاه و توسعه و رشد میوه بسیار موثر میباشد. این کود همچنین باعث بهبود ساختار و کاهش پی اچ خاک شده و در نتیجه حذب عناصر غذایی بخصوص ریز مغذی ها افزایش می دهد.