کود بست تیوسول

بهبود رشد گیاهان ، کاهش پی اچ خاک

برند محصول:

تجزیه ضمانت شده:

11% نیتروژن کل
9% نیتروژن آمونیومی
2% نیتروژن اوره ای
5% (K2O) پتاسیم محلول در آب
57% (SO3) گوگرد محلول
0.04% بر محلول
0.02% EDTAآهن کلاته با
0.04% EDTA روی کلاته با

دستورالعمل استفاده:

زمان مصرف  محلول پاشی برگی           ( لیتر /هکتار) از طریق آب آبیاری         ( لیتر / هکتار) محصولات
در طول رشد رویشی 0.5-1 15-20 گل ها و گیاهان زینتی
در ابتدای رشد رویشی 1.5-3 30-50 سبزیجات و صیفی جات
بعد از انتقال نشاء 2-3 10 نهالستان و خزانه
در ابتدای رشد رویشی 2-4 20-30 محصولات صنعتی
در ابتدای رشد رویشی 1-1.5 30-50 درختان میوه ، تاکستان و مرکبات
در ابتدای ریزش گل برگهای مرکزی در شاخه های قدیمی تکرار 2 تا 4 روز 1-1.5 در زمان گلدهی درختان سیب

معرفی:

بست تیوسول کود مایع حاوی نیتروژن ، پتاسیم ، گوگرد و عناصر یز مغذی بصورت کلات شده میباشد که برای تامین این عنصر بخصوص در مراحل اولیه رشد تمام گیاهان ( مانند اوایل بهار) مناسب میباشد.  این کود باعث تامین عناصر مورد نیاز گیاهان مختلف ، بهبود رشد رویشی  و با توجه به وجود گوگرد در ترکیب آن باعث بهبود متابولسیم بیشتر گیاهان مانند گیاهان غده ای ، گیاهان خانواده چتریان ، کلم ، کاهو و جبوبات میشود. توصیه میشود بست تیوسول را بصورت محلول پاشی در گیاهان مختلف استفاده کنید ولی در صورت استفاده از طریق آب آبیاری در خاکهای آهکی و قلیایی باعث کاهش پی اچ خاک و آزاد ساری و جذب سریع عناصر غذایی ماکرو ( نیتروژن و فسفر ترکیب شده با کلسیم )  و  ریز مغذی ها میشود. این کود باعث اسیدی شدن محیط خاک بدون آسیب رساندن با بافت میکروبی آن نیز میشود. استفاده از بست تیوسول در زمان گلدهی در باغات سیب با توجه به وجود تیوسولفات و ریز مغذی ها باعث افزایش کارآیی محصولات استفاده شده به منظور تنک کردن میشود.